top of page

Found subjects
 

The problem of the instinctive demonization of the enemy and the non/impossible awareness of his "subjectivity" raised by Vasya in his series "The Found Subject" resemble the research of the contemporary anthropologist Eduardo Viveiros de Castro, who studies the particularities of the worldview of Amazon tribes.

 

In his book Cannibal Metaphysics, the anthropologist describes the war songs of the Aravete tribe, in which the warrior speaks of himself through singing from the perspective of the dead enemy: the victim-enemy, who is both the subject and the theme of the song, speaks of the Aravete she killed and of her own murderer - who is the one singing, that is, the one who "speaks" the words of the dead enemy.

 

Vasa's series has a similar purpose: to reveal his true relationship to the enemy because of the definition of his non-subjectivity.

 

Thus, because of the demonization, harsh and painful for Vasya himself, he actually expresses the remnants of his humanism - allowing the "dead katsaps" the last subjectivity.

Text Volodimir Chigrinets


 
Знайдені суб'єкти
 

Проблеми інстинктивної демонізації ворога та не/можливості усвідомлення його "суб’єктності", яких торкається Вася у своїй серії "Знайдений суб’єкт", нагадують дослідження сучасного антрополога Едуарду Вівейруш де Кастру який вивчає особливості світосприйняття амазонських племен. 

 

У своїй книзі "Канібальські метафізики" антрополог розповідає про військові пісні племені Аравете, у яких воїн через спів говорить про себе з погляду мертвого ворога: жертва-ворог, яка є одночасно і суб'єктом, і темою пісні, говорить про вбитих нею аравете і про свого власного вбивцю - який і є той, хто співає, тобто той, хто "говорить" слова мертвого ворога.

 

У серії Васі схожа мета: виявлення свого справжнього  відношення до ворога через визначення його не/суб'єктності.

 

Таким чином через демонізацію, жорстку та болісну для самого Васі, він насправді виказує залишки свого гуманізму — дозволяє "мертвим кацапам" останню суб’єктність.

Текст Володимир Чигренець

bottom of page